آیا شما به قصد پناهندگی به اینجا آمده اید؟

آیا شما به قصد پناهندگی به اینجا آمده اید؟
لطفا این اطلاعات مهم را که به پرونده شما کمک خواهد کرد بخوانید.

سیستمِ پناهجویی پیچیده است. اگر از چگونگی کارکرد این سیستم مطلع باشید شانس بیشتری خواهید داشت.

اگر شما قادر به بازگشت به کشور اصلی‌ خود نیستید, میتوانید برای پناهندگی در
بریتانیا درخواست دهید. تحت قوانین بین‌المللی, پناهجویی حقیست تضمین شده برای
همه. ولیکن شما باید مسئولین مهاجرتی را متقاعد کنید که در صورت بازگشت, جان و
یا امنیت شما در خطر جدی قرار می‌گیرند. بسیار مهم است که شرح حال و شواهد خود
را از همین اول آمده کنید
شما باید قادر باشد به Home Office نشان دهید که در صورت بازگشت به وطن خود
خطر واقعی هست که تعقیب قانونی‌ شوید و یا با برخورد زیان آور و ناصحیح مواجه
خواهید شد بخاطر یکی‌ از دلایل زیر: نژاد یا نسل, مذهب, ملّیت, عقیده سیاسی یا
عضویت در یک گروه اجتماعی ,مثلا زن بودن, همجنسباز بودن و غیره. شما همچنین
باید بتوانید نشان دهید که دولت شما یا تواناییِ حمایت از شما و یا خواستار
حمایت از شما در هیچ جایی از کشور خود نیست
اگر شما از کشور دیگری آمده اید که به تازگی در آنجا مستقر بوده‌اید, همچنین
باید بتوانید نشان دهید که در آان کشور نیز با شما بد رفتاری می‌شده. ولیکن
اگر مسئولینِ مهاجرتی بر این باور باشند که شما از یک کشور دیگر اروپاییبه بریتانیا
آمده اید, به احتمال زیاد به آان کشور اروپایی بازگردانیده خواهیدشد
به دقت به این فکر کنید که کدام یک از مقوله های بالا به شما ربط دارد و شرح
حال شما چگونه با آن مقوله منطبق میشود. ولیکن حتا اگر پناهندگی سیاسی شما
قبول نشود, ممکن است به دلایلی دیگر (به این سری دلایل, دلاییل انسان دوستانه
می‌گویند) وجود داشته باشند که بر اساس آنها اجازهٔ ماندن در بریتانیا به شما
داده شود. دلایلی از قبیل تبعیض و یا دلیل خانوادگی و غیر. بنابرین راجع به
اینها هم سوال بپرسید
شما باید پس از ورود به بریتانیا، در اولین فرصت ممکن برای درخواست پناهندگی
اقدام کنید. اگر بیش از حد بدون درخواست دادن منتظر بمانید، احتمال اینکه
درخواست پناهندگی شما رد بشود بیشتر میشود و احتمال این هست که از دولت هم
برای مسکن و غذا) کمکی‌ نتوانید بگیرید. ولیکن شما میتوانید درخواست به)
تعویق افتاده وارد کنید چنانچه دلیل قانع کننده ای برای این تعویق داشته
باشید. برای مثال، اگر شما قادر به سفر به Croydon تا به حال نبوده اید و یا
اینکه قاچاقچی شما به شما گفت بود که چند روزی صبر کنید و دلایلی از این قبیل
این بسیار مهم است که خود شما شرح حال خود را تمام و کمال بدانید و تمامی
نکات ریز را بتوانید به تفصیل شرح دهید، اطلاعاتی‌ از قبیل اتفاقاتی که
افتاده، مکانها، اسامی افراد مربوطه و تاریخها. میتوانید این اطلاعات را
بنویسید اگر این کار به شما کمک می‌کند. امکان دارد مسئولین مهاجرتی از شما
سوالهای زیادی بکنند که میتواند نا هنجار و پر دغدغه باشند. اجازه ندهید که
شما را دستپاچه یا گیج کنند! و به سوالات در زمانی‌ که احساس خستگی‌ و یا
دغدغه می‌کنید جواب ندهید. شما همیشه میتوانید تقاضای یک وقفه برای
استراحت، یک لیوان آب بکنید و یا لحظه ای صبر کنید و فکر کنید
این موضوعات مهمترین مسائلی‌ هستند که شما باید قادر به توضیحشان در مصاحبهٔ پناهندگی باشید
چرا از کشور خود خارج شدید؟ چه وقایعی شما را مجبور به خروج کرد؟ -
دقیقا از چه کسی/کسانی وهم و یا مشکل دارید؟ یک شخص مشخص، ماموران امنیتی پلیس یا غیر؟
چرا دولت شما قادر به حمایت از شما در برابر آنها نیست؟
آیا نکته ریز یا جانبی و یا اتفاقت دیگری هستند که به شرح حال اصلی‌ شما -
مربوط باشند؟ برای مثل فعالیتهای سیاسی شما، عضویت یک گروهه سیاسی و یا غیر؟
به چه دلیل قادر به بازگشت به وطن خود نیستید (و یا کشوری که از آنجا به -
بریتانیا آمده اید)؟ چه اتفاقی‌ ممکن است برای شما بیفتد در صورتی‌ که
برگردید؟
آیا شما هیچگونه شواهدی برای ادعاهای خود دارید؟ برای مثال -
مدرک رسمی یا اطلاعات راجع به موقعیت شما در وطنتان,
مهمتر از آن، آیا شما هیچگونه شواهدی دارید که شخصاً برای شما چه اتفاقاتی افتاده. برای مثال، حکم دستگیری، مدارک دادگاهی‌، نامه از دوستان و یا گروه هایی که شما عضو بوده‌اید که نشان دهد شما در خطر بودید
آیا شما مشکل پزشکی‌ و یا روانشناسی‌ دارید؟ مشخصا، آیا شما در وطنتان بد
رفتاری یا شکنجه شده‌اید؟ چنانچه اینطور است، حتما این را هر چه سریع تر به مسئولین بگویید و اگر شواهدی بر این امر دارید، عنوان کنید
آمادهٔ جواب دادن به سوال هایی راجع به نکته های‌ ریز و عجیب باشد، مثلا سن
شما و سن اعضای خانواده شما، کجا بزرگ شدید و یا به چه مدرسه ای رفتید. هدف از این سوالات معمولان این است که بفهمند آیا شما واقعا راست
میگویید یا نه

احتمال دارد که مدت زیادی طول بکشد تا Home Office جواب درخواست شما را
بدهد. در طول این زمان، شما معمولان asylum support (کمک
پناهجویان) خواهید گرفت – مکانی برای زندگی‌ و کمک برای خرجی اولیه زندگی‌
ولیکن برای دریافت این کمک، شما باید قادر باشد که نشان دهید که خودتان را
نمیتوانید پشتیبانی‌ کنید. برای مثال، اگر مسئولین مهاجرتی بر این باور هستند
که شما میتوانید با خانواده یا دوستان بمانید و یا اینکه پس انداز خود را به همراه دارید، امکان
دارد که شما را مشمول کمک پناهجویان ندانند
در برخی‌ از موارد ممکن است به پرونده شما با استفاده از سیستم سریعترِ ‘Detained
Fast Track’ رسیدگی شود. در این صورت, در طول زمانی‌ که Home Office مشغول
رسیدگی به پرونده شما است, شما به مرکز نگهداری (بازداشتگاه یا زندانِمهاجران) فرستاده خواهید شد
ولی شما حق اعتراض به تصمیمات اتخاذ شده را فقط در مدت ۲ روز خواهید داشت
.و نه حق دیگری برای اعتراض در بریتانیا در این ضمینه باقیست
چنانچه شما از کشور خاصی‌ آمده اید و Home Office بر این باور است که
پرونده شما سر راست است ( معلوم الا حال و ضعیف) احتمال اینگونه رسیدگی به
پرونده شما می‌باشد. ولیکن شما میتوانید با آماده بودن و پرونده قوی داشتن
.از این سرونشت اجتناب کنید